برق خودرو تیبا

قیمت: 0 ریال

برق خودرو - دیاک·         راهنمای تعمیرات وسرویس

·         مدارهای الكتریكی

·         راهنمای خوانده مدارهای الكتریكی

·         نمای کلی مدارات الكتریكی

·         نقاط اتصال بدنه

·         سیستم شارژوراه اندازی موتور

·         واحد کنترل موتور(مدار جرقه(

·         واحد کنترل موتور(پمپ بنزین(

·         سیم کنترل موتور(سنسورها(

·         سیستم کنترل موتور(سنسورهاوعملگرها(

·         سیم کنترل موتور(انژکتورها

Add to Shopping Cart


طراحی سایت فاتح تلفن تماس 09124715064