راهنمای عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس

قیمت: 0 ریال

 اجزاي تشکیل دهنده سیستم نمودار شماتیک ( هکه در صفح 5 نشان داده شده است ) یک نماي کلی از اجزا ورودي و خروجی که ترکیب اصلی این سیستم را تشکیل می ده ،ند به نمایش می گذارد . در مرکز سیستم بخش کنترل اجزاء سیستم هاي سوخت رسانی و جرقه زنی موتور (ECM (قرار گرفته است . این واحد تمام ورودي ها و خروجی هاي سیستم را به منظور بهینه نمودن عملکرد موتور کنترل می نماید . به طور کلی سیستم بهبود یافته مدیریت موتورEU4 M13 زیمنس که توسط شرکت کاسکو براي خودروي EU4 X100 طراحی و نصب گردیده است، شامل چهار بخش اساسی زیر است: 1 - سیستم سوخت رسانی 2 - سیستم هوا رسانی 3 - سیستم جرقه زنی 4 - واحد کنترل رالکترونیک موتو (ECM ،(سنسورها و عملگرها و اجزاي تشکیل دهنده هر بخش.

 

دانلود برق خودرو پراید

Add to Shopping Cart


طراحی سایت فاتح تلفن تماس 09124715064